Statut Fundacji Replastic

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą “RePlastic” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Leszka Rakowskiego
Dariusza Woźniaka
zwanych dalej Fundatorami,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Brudnicką w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 10 lok. 9, w dniu 19.09.2018 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 5

Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:
Oczyszczenie środowiska z odpadów plastikowych;
Zamknięcie obiegu wszelkiego typu plastiku od wytworzenia do ponownego użycia;
Zbudowanie w społeczeństwie świadomości i odpowiedzialności w zakresie gospodarki odpadami.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji idei zmniejszenia ilości plastiku trafiającego do środowiska;
Popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z recyklingiem, wiedzą o rozpoznawaniu i klasyfikowaniu materiałów plastikowych, ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem;
Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o recyklingu, upcyklingu, ekologii, ochronie środowiska oraz o zrównoważonym rozwoju;
Informowanie o problemach ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania;
Monitorowanie stanu zanieczyszczenia środowiska odpadami plastikowymi i innymi.
Działania z zakresu utylizacji i przetwarzania odpadów oraz ich transportu.
Upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
Prowadzenie działań w roli integratora obiegu i sortowania odpadów;
Działalność informacyjną;
Działalność edukacyjną i badawczą;
Działalność wydawniczą i medialną;
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
Prowadzenie prac badawczych;
Przyznawanie stypendiów;
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, wydarzeń oraz konferencji;
Zbiórki funduszy.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
Fundusz Założycielski ustanawia się w kwocie 2.018,00 (dwa tysiące osiemnaście) złotych, z czego 1000,00 (jeden tysiąc) złotych jest przeznaczone na działalność gospodarczą Fundacji.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
darowizn, spadków, zapisów;
dotacji i subwencji oraz grantów;
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
dochodów z majątku Fundacji;
gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym;
depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych;
prowadzonej działalności gospodarczej;
funduszy unijnych i innych form dofinansowania.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w ramach służących realizacji jej celów statutowych.
Przychody z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
Fundacja prowadzi główną działalność gospodarczą w zakresie:
zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
Fundacja prowadzi działalność w zakresie:
obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22.19.Z),
produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3),
produkcja odzieży (14.13.Z),
produkcja włókien chemicznych (20.60.Z),
wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z),
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

Pozostała działalność Fundacji może dotyczyć:
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.9),
doradztwo związane z zarządzaniem (70.2),
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41),
roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42),
roboty budowlane specjalistyczne (43),
reklama (73.1),
działalność fotograficzna (74.20.Z),
działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9),
poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),
działalność związana z zatrudnieniem (78),
wynajem i dzierżawa (77),
sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9),
sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
przeładunek towarów (52.24),
magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10),
transport drogowy towarów (49.41),
transport kolejowy towarów (49.2),
transport wodny (50),
transport lotniczy (51),
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3),
działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62),
reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.2),
działalność portali internetowych (63.12.Z),
przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2),
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
pozaszkolne formy edukacji (85.5),
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z),
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7),
restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
wydawanie książek i periodyków oraz pozostałą działalność wydawnicza (58.1),
pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),
działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.1),
działalność agencji pracy tymczasowej (78.2),
działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0),
działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (91.04),
działalność związana ze sportem (93.1),
produkcja mebli (31.0),
działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, Członków Zarządu lub pracowników, oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Członkowie Zarządu lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, Członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
Fundacja tworzy fundusz rezerwowy, na który mogą być przelewane środki pochodzące z darowizn, co do których darczyńca uczynił zastrzeżenie, jeżeli taka będzie wola darczyńcy. Fundusz rezerwowy może być wykorzystywany na cele wskazane przez darczyńcę, a w braku wskazania przez niego tych celów środki funduszu mogą być wykorzystywane na dowolny cel statutowy zaakceptowany przez
Radę Fundacji.

§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.
Partnerem Fundacji są wszystkie podmioty wspierające fundację w jakiejkolwiek formie. Tytuł nadawany jest przez Zarząd lub Fundatorów.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają darowizny na rzecz Fundacji, jednorazowo lub łącznie, w wysokości co najmniej 2 000 złotych, lub w inny sposób wesprą Fundację ekwiwalentem tej kwoty, uzyskają tytuł honorowy Sponsora Fundacji.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają darowizny na rzecz Fundacji, jednorazowo lub łącznie, w wysokości 100 000 złotych, lub w inny sposób znacząco wesprą Fundację, uzyskają tytuł honorowy Sponsora Strategicznego Fundacji.
Prawo do wykorzystania wizerunku Fundacji w formie jej logo i nazwy na stronie i w materiałach reklamowych Partnera, Sponsora lub Sponsora Strategicznego przysługuje podmiotom, które w poprzednim roku obrotowym wsparły Fundację w kwocie nie mniejszej niż 1000 zł. Fundator w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od tego wymogu.

Organy Fundacji.

§ 12

Organami Fundacji są
Zarząd.
Rada Fundacji
Ponadto Fundator może powołać Radę Programową Fundacji oraz Radę Ambasadorów Fundacji.

Zarząd.

§ 13

Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Zarząd składa się z 2 do 4 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powoływanego przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.
Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Rady Fundacji i Rady Programowej, w szczególności:
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji, planów finansowych oraz sprawozdań rocznych,
uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji i ich zatrudnianie,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
reprezentacja Fundacji,
powoływanie oddziałów Fundacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,
podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. W przypadku Zarządu dwuosobowego Uchwały zapadają jednogłośnie. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność wszystkich Członków Zarządu.
Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie lub odpłatnie.
Wynagrodzenie Członków Zarządu musi być uchwalone uchwałą Rady Fundacji.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania Członka Zarządu przez Fundatorów Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 6, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Do składania oświadczeń woli do kwoty 20 000 zł w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu działając jednoosobowo.

Rada Fundacji

§ 15

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z od 2 do 10 Członków Rady Fundacji
Skład Rady z mocy Statutu powoływany jest przez Fundatorów.
Członków Rady Fundacji powołuje się decyzją jednogłośną.
Członkowie Rady zostają powołani na czas nieokreślony.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci lub prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
Na czas pełnienia funkcji publicznej takiej jak: minister, sekretarz lub podsekretarz stanu, członek prezydium sejmu, członek zarządu partii politycznej, członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.
Rada Fundacji wybiera za swego grona Przewodniczącego Rady oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku rady dwuosobowej wymagana jest jednomyślność. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać za swoją pracę wynagrodzenie, ustalenie wynagrodzenia leży w kompetencji Fundatorów.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i akceptacja planów w tym planów finansowych na rok następny.
Rozpatrywanie corocznych sprawozdań z działalności finansowej oraz podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
Wyznaczanie audytora, jeżeli będzie to wymagane w świetle obowiązującego prawa lub Rada podejmie taką decyzję.
Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
Wytyczanie kierunków działalności Fundacji.
Nadzór nad działalnością Fundacji.
Uchwalanie regulaminu pracy Rady i Zarządu Fundacji.
Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
Żądania od Zarządu Fundacji przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Rada Programowa Fundacji

§ 16

Członkowie Rady Programowej Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony przez Fundatorów Fundacji.
Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
Członkostwo w Radzie Programowej wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania przez Fundatora Fundacji.
Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.
Do jej kompetencji należy w szczególności:
– przedstawianie propozycji do rocznego planu działania Fundacji,
-przedstawienie propozycji kampanii i działań Fundacji,
– przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
– zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
– proponowanie Zarządowi zmian Statutu.
Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwoływane są na wniosek przynajmniej jednego członka Rady Programowej Fundacji lub Zarządu Fundacji.
Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.
Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

Rada Ambasadorów Fundacji

§ 17

Rada Ambasadorów Fundacji jest organem opiniodawczym.
Rada Ambasadorów Fundacji składa się z osób, którym Rada Programowa lub Zarząd Fundacji nadały tytuł “Ambasadora Fundacji”.
Tytuł Ambasadora Fundacji i jednocześnie członka Rady Ambasadorów nadaje Rada Programowa lub Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu osobom upowszechniającym ideę Fundacji, propagującym jej cele czy też wspierającym ją w różnej formie.
Tytuł jest nadawany osobom nieskazitelnego charakteru, którzy swym dotychczasowym zachowaniem dają rękojmię krzewienia idei Fundacji i jej dobrego imienia.
Do kompetencji Rady Ambasadorów należy w szczególności:
a) upowszechnianie idei Fundacji i propagowanie jej celów,
b) wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności.
Opinie Rady Ambasadorów Fundacji winny być rozważane przez organy Fundacji ze szczególną uwagą. Brak opinii Rady Ambasadorów Fundacji nie stanowi przeszkody dla organu Fundacji do podejmowania działań wynikających ze Statutu lub przepisów prawa.
Ambasadorzy Fundacji mogą być zapraszani do udziału we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

Przyjaciele Fundacji i Członkowie Honorowi.

§18

Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji mogą nadawać tytuł honorowy Przyjaciela Fundacji oraz osobom oraz podmiotom prawnym zasłużonym w realizację celów Fundacji lub mającym wkład materialny lub niematerialny w rozwój Fundacji.
Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji mogą nadawać tytuł Honorowego Członka Fundacji osobom szczególnie dla niej zasłużonym.
Tytuł honorowego członka Fundacji oraz Przyjaciela Fundacji nie zobowiązuje osoby wyróżnionej do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Fundacji ani nie nadaje jej uprawnień przysługujących członkom Rady.

Połączenie z inną fundacją.

§19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 20

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 22

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Zmiana Statutu

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.